Polityka prywatności i Regulamin sklepu

Regulamin sklepu Printcom Polska – obowiązujący od dnia 1 września 2019

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem printcom-polska.pl
  • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy PRINTCOM zwany dalej ‚Sklepem Internetowym’ jest Printcom Polska Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Złotnikach przy ul. Obornickiej 19 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS: 00000534332 XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 778-14-02-902
  • Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej info@printcom-polska.pl oraz telefonu (+48 61) 668 28 81
  • Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
   • Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego
   • Sprzedający – Printcom Polska Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Szafirowej 4
   • Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
   • Konsument– Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej ze Sklepem Internetowym niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie internetowym;
   • Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego
   • Towar– wszelkie produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
   • Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
   • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
   • Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);
   • Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 • W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.drukarki3d-dexer.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie
 • Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka
 • W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 • Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu zamówienia;
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) wraz ze wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi składnikami;
  • wybranej metody płatności;
  • wybranego sposobu dostaw
 • W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy
 • Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej
 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 1. CENA I METODY PŁATNOŚCI
 • Ceny towarów umieszczone na witrynie Sklepu Internetowego są cenami brutto i zawierają cło, podatki – w tym podatek VAT
 • Sklep Internetowy zapewnia kupującym następujące sposoby zapłaty:
  • przelew na rachunek bankowy– kupujący dokonuje przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu Internetowego. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży i uznaniu rachunku bankowego;
  • płatność gotówką za pobraniem– wybierając tą metodę kupujący obciążany jest dodatkowo kosztem pobrania w wysokości podawanej przed ostatecznym złożeniem zamówienia. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży;
  • płatność za pośrednictwem systemu PayPal– forma płatności obsługiwana przez PayPal S.r.l. Do dokonania płatności przez PayPal nie jest wymagane posiadanie konta systemie PayPal.
 1. DOSTAWA
 • W Sklepie Internetowym są dostępne następujące sposoby dostawy towarów:
  • przesyłka kurierskaza pośrednictwem firmy DHL Ten sposób może być obciążony dodatkową opłatą zależną od wielkości zamówienia i prezentowaną przed ostatecznym złożeniem zamówienia.
 • Koszt dostawy towaru w całości pokrywa kupujący. Maksymalny termin dostawy przesyłki wynosi 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Przewoźnik doręcza przesyłki tylko od poniedziałku do piątku – za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy – w godzinach 8-16. Kurier ma obowiązek dostarczyć zakupiony towar ważący do 30 kg. do drzwi odbiorcy. W przypadku towaru o wadze powyżej 30 kg. dostawa jest realizowana do bramy/furtki odbiorcy. Dostawa realizowana jest jedynie na obszarze Polski. Szczegółowe koszty i terminy dostawy są uzależnione od wagi oraz wielkości przesyłki i podane są przy każdym towarze na witrynie Sklepu Internetowego.
 • W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności – jako uprawniony – zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
 • Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU
 • Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 • Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres Sprzedającego.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres Sprzedającego.
 • Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 • Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedającego przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. REKLAMACJE
 • Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@dexer.eu
 • Kupujący mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 • Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu Internetowego dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi Internetowemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 • Kupujący-konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
  • Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH – sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.
  • Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów – mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
  • Mediacja – prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek kupującego-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.
 • Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 1. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
 • Sklep Internetowy jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad i jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)
 • Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sklepu Internetowego jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego
 • Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej – jako pliki w formacie pdf – na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej.
 1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH
 • Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu określonym w pkt 3, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Zbiór danych osobowych klientów Sklepu Internetowego został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe kupującego będą przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez kupującego adres.
 • Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sklep Internetowy dane osobowe, ich zmiany lub usunięcia.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.